Dnes je štvrtok, 29.2.2024
bleskozvody

Bleskozvody

Bleskozvody delíme na aktívne a pasívne(klasické)

Aktívny bleskozvod

Aktívne bleskozvody patria medzi najnovšie ochrany objektov pred účinkami atmosférických prepätí.

Jestvujú dve koncepcie bleskozvodov založené na:

 • predstihu aktivácie
 • priťahovaní blesku

Princíp bleskového výboja

 • V čase vzniku búrkového mraku vzrastie elektrostatické pole z priemernej hodnoty 100 V/m na 10 kV/m. Týmto sa prekročí prierazová pevnosť vzduchu a vzniká koronárny efekt (v okolí kovových predmetov)
 • Búrka vzniká stretom dvoch vzduchových más s rozličnou teplotou a vlhkosťou. Silné prúdenie vzduchu presúva kvapky vody, ľad a vlhkosť do hornej časti mraku. V mrakoch vznikajú kladne a záporne nabité častice, ktoré keď sa oddelia (do rôznych častí mraku), vznikajú výboje a nastane búrka. Záporné častice sa prevažne nachádzajú v dolnej časti mraku a kladný náboj sa indukuje pri zemi, pod mrakom. Objekty v tomto priestore menia tvar siločiar a elektrické pole mení svoju intenzitu a smer ./*Benjamin Franklin - elektrické vlastnosti mraku, 1752*/ Veľkosť intenzity na najvyššom bode objektu je lokálne najdôležitejšia. Väčšie elektrické pole v okolí špicatých objektov zvyšuje tvorbu pred výboja, vznikajúceho tesne pred bleskom.
 • Ak blesk zasiahne zem, záporný náboj v spodnej časti mraku sa premiestni ku kladnému náboju pri zemi po kľukatej dráhe. Tieto náboje tvoria kanál nazývaný skokový stopovač (Približná rýchlosť = 200 km/h, čas = 1/100 s)
 • Elektrické pole sa rýchlo zosilňuje so vznikom zostupného stopovača. Na zemi vznikajú vzostupné stopovače, z ktorých jeden sa stretne so zostupným a vzniká výboj, medzi mrakom a zemou vzniká skrat. Tento dej je sprevádzaný hrmením. Po prvom blesku zvyčajne nasledujú ďalšie, až kým sa nevybije mrak.

Princíp predstihu aktivácie

Na nasledujúcich javoch:

 • výrazné zväčšenie elektrického pola
 • pred výboj pri vyšších objektoch
 • vznik vzostupných stopovačov
bleskozvodmeranie zemneho odporu

Myšlienka aktívnych bleskozvodov:

Ak ochranné zariadenie generuje vzostupný stopovač pred blízkym objektom, logicky musí byť najsilnejší pri vzniku ďalších vzostupných stopovačov. Jeho časový predstih je /delta/T oproti klasickému bleskozvodu. Ak má zariadenie predstih, stopovač, ktorý zariadenie generuje, prejde vzdialenosť D, ktorá je väčšia ako pri klasickom bleskozvode, a teda jeho dosah je tiež väčší. Preto zachytí blesk skôr.

Druhy aktívnych bleskozvodov:

bleskozvody
 • rádioaktívne
 • s elektronickým spúšťaním
 • piezoelektrické
 • so špeciálnym profilomM

Rádioaktívne bleskozvody

Bleskozvod má jeden zachytávač, na ktorom je v blízkosti vrcholu umiestnený obvod obsahujúci rádioaktívny prvok. Rádioaktívny prvok generuje značnú ionizáciu vzduchu nachádzajúceho sa v blízkosti vrcholu bleskozvodu, čím sa zvyšuje počet eletkrónov schopných spustiť prvú fázu zachytávania blesku. (Od r. 1986 sú zakázané).

Bleskozvody s elektronickým spúšťaním

Princíp ionizácie vzduchu pri vrchole zachytávača. Ionizácia sa dosiahne generovaním iskier pri vrchole = zvyšuje sa počet elektrónov. Výhoda oproti rádioaktívnym bleskozvodom je, že ionizácia vzduchu môže začať v stanovenej chvíli. Nevýhoda: vysokonapäťový generátor potrebuje energiu pre svoju činnosť (batérie, zachytávače energie okolitého statického pola).

Piezoelektrické bleskozvody

Potrebnú energiu získavajú z piezoodporu, ktorý využíva veternú energiu. Mechanická energia sa mení na elektrickú na piezoodpore. Týmto napätím sa generujú ióny.

Bleskozvody so špeciálnym profilom

Energiu zachytávajú z vyžarovania zostupného stopovača blesku pomocou systému z klasického bleskozvodu (spojené so zemou) a z izolovaných kovových súčastí ( s okolitým potenciálom). Tesne pred bleskom sa dosiahne ionizačné napätie, na úrovni vybíjača vznikajú iskry a tento generuje prvé fázy priťahovania blesku.

Technické požiadavky
Umiestňuje sa vždy na najvyššom mieste budovy, minimálne 2 m nad chráneným objektom. Počet zvodov definuje STN 341391. Materiál zvodov - prevažne Cu ,ale aj nerezová oceľ, pozinkovaný materiál, Al. Norma odporúča používať prednostne pásiky pred drôtmi (skinefekt) platí to aj pre uzemňovače. Minimálny prierez = 50 mm2. Hodnota uzemňovacieho odporu má byť maximálne 10 Ohmov.

bleskozvody

Pasívny bleskozvod

Pasívne bleskozvody predstavujú najstaršie technické zariadenie na ochranu pred bleskom Jedna sa o rokmi odskúšanú technológiu ktorá je náročná na montáž a cenovo v mnohých prípadoch nákladnejšia ako aktívny bleskozvod.

Bleskozvod delíme na vrchnú časť a zemnú časť

Vrchná časť sa skladá z:

 • Zachytávacej tyče
 • Vedenia podpier vedenia
 • Svoriek a spojok
 • Bleskozvodného drôtu alebo lana
 • Označovačom zvodu
 • Meracou svorkou

Zemná časť sa skladá z:

 • Zemniacej tyče, pásoviny alebo zemniacej platne
 • Spojky
 • Drôt 10 mm
 • Ochranný uholník
 • Hodnota zemného odporu ma byt maximálne 10 ohm.www.bleskozvody.eu
© 2011 bleskozvody.eu
tvorba web stránok webing.sk